نظارت مستمر بر رستورانهای بین راهی تهیه و توزیع غذا در شهرستان ری
نظارت مستمر بر رستورانهای بین راهی تهیه و توزیع غذا در شهرستان ری

اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ری با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی ، دامپزشکی ، بهداشت و اتاق اصناف اقدام به برگزاری گشت مشترک با هدف بازدید از رستورانهای بین راهی تهیه و توزیع غذا نمودند .

به گزارش صدای ری ، اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان ری با همکاری ادارات تعزیرات حکومتی ، دامپزشکی ، بهداشت و اتاق اصناف اقدام به برگزاری گشت مشترک با هدف بازدید از رستورانهای بین راهی تهیه و توزیع غذا نمودند .
در این بازدید دو مورد تخلف عدم  رعایت دستورالعمل بهداشتی و تداخل صنفی رویت که ضمن تشکیل برگه گزارش بازرسی پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید .