برای اطلاع از تعرفه تبلیغات صدای ری از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید :

SedayeRey@gmail.com